بیوشیمی

بیوشیمی برای همه
پرولاکتین
نویسنده:
2 ژانویه 12

اعظم صادق آبادی، مینا عبادی، علوم آزمایشگاهی

پرولاکتین پروتئيني است با وزن ملكولي 2300كه توسط  لب پيشين هيپوفيزساخته مي شود. اين هورمون از ۱۹۹ اسيدآمينه تشكيل شده و ساختمان آن مشابه ساختمان هورمون رشد است ودرساختمان خود داراي يك ريشه تريپتو فان ودو اتصال دي سولفور مي باشدو ‍ژنش روي كروموزوم شماره 6 است

نحوه تنظيم و ترشح ومكانيسم تنظيم كننده هورمون پرولاكتين

ترشح پايه‌ اي پرولاكتين در حالت عادي به صورت ضرباني و اوج ترشح آن هنگام خواب است

ايسكانيوز: دانشمندان مؤسسه تحقيقاتي كارولينسكا، مكانيسم تنظيم كننده هورمون پرولاكتين را كشف كردند كه در عملكردهايي چون تغذيه با شير مادر، تمايل جنسي و متابوليسم حائز اهميت است.

به گزارش گروه علمي پژوهشي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران “ايسكانيوز”، به نقل از Science Daily، هورمون پرولاكتين از غده هيپوفيز در مغز ترشح مي شود و علامت شروع توليد شير در سينه ها در زمان شيرخوارگي كودك است. و عدم توليد شير در برخي زنان به اين دليل است كه ماده اي به نام دوپامين، مانع از ترشح اين هورمون مي گردد. دوپامين از اعصاب TIDA در هيپوتالاموس مغز ترشح مي شود.
محققان با پي بردن به فعاليت الكتريكي سلول هاي TIDA توليد كننده دوپامين، نحوه تنظيم پرولاكتين را دريافتند. اين سلول ها فعاليت الكتريكي موزوني دارند كه هر 20 ثانيه تخليه مي شود. دانشمندان بر اين باورند كه اين رفتار موزون به دليل توانايي اين سلول ها در ايفاي نقش مؤثر بازدارنده ترشح پرولاكتين است. اين علامت دهي حركات موزون باعث ترشح اين مواد از سلول هاي عصبي مي شود. هورمون TRH كه محرك ترشح پرولاكتين است، مي تواند اين الگوي علامت دهي موزون سلول هاي TIDA را مختل نمايد.

 

ترشح پرولاکتین توسط هیپو تالاموس کنترول می شود که فاکتور مهار کننده پرولاکتین (PIF)را ترشح می کند هیپو تالاموس فاکتورهای دیگری را نیز ترشح می کند مثل هورمون ازادکننده پرولاکتین که ترشح پرولاکتین را تحریک می کند کلیه عواملی که اثر محرک در ترشح هورمون اوسیتوسین دارند باعث افزایش ترشح پرولاکتین نیز می شوند  علاوه بر این هورمونهای استروژن نیز از طریق تقویت رونویسی و سنتز پرولاکتین در سطح ژن موجب تحریک و افزایش ترشح پرولاکتین می گردند   و احتمالا این عمل را از طریق کاهش دادن تعداد پذیرندها ی دو پامین در سلولهای لب پیشین ب انجام می رسانند مقدار این هورمون در ساعات خواب افزایش یافته و چند ساعت بعد از بیداری به پایین ترین حد خود می رسد

عوامل اثرگذار بر ترشح

تحريك لمسي نوك پستان و پيرامون آن محرك اصلي ترشح پرولاكتين از لاكتوتروف‌ هاي هيپوفيز است. ترشح پرولاكتين در مردان نيز رخ مي‌ دهد. البته، برخي از نويسندگان عنوان كرده اند كه ترشح اين هورمون در مردان با تحريك نوك پستان آغاز نمي شود.

محرك هاي ديگري كه باعث ترشح پرولاكتين مي شوند:

۱) نزديكي جنسي و تحريك دهانه رحم

۲) تنش هاي روحي و فيزيكي

۳) هورمون آزاد كننده تيروتروپين (TRH)

تعداد گيره ‌هاي TRH روي لاكتوتروف‌ ها با فيدبك منفي هورمون‌ هاي تيروئيد كاهش و با استروژن ها افزايش مي ‌يابد. از اين رو، در پي ترشح استروژن در دوران بلوغ، ترشح پرولاكتين افزايش مي ‌يابد و در بارداري افزايش بيشتري نشان مي‌ دهد. استروژن‌ ها باعث تكثير سلول‌ هاي لاكتوتروف نيز مي شوند. ترشح پرولاكتين از عمل نظارتي هيپوتالاموس نيز اثر مي ‌ پذيرد. هيپوتالاموس با ترش   ح دوپامين از ترشح پرولاكتين جلوگيري مي‌ كند.

نحوه اثر هورمون

هورمونهای پلی پپتیدی (زنجیره های پپتیدی حداقل سه اسید آمینه مثل TRH  تا حدود 198 اسید آمینه مثل پرولاکتین) در گرانولهــای کوچـک و هورمونهای مشتــق از اسید آمینــه مانند هورمونهــای تیروئیــد در مولکــول پروتئینــی بزرگی ذخـیره می شونــد که نمی توانند بداخل خون راه یابند لذا مکانیسم های فعال ترشح برای آزاد شدن این دو گروه هورمون به جریان خون لازم است. در مورد نحوه انتقال هورمونها در خون بدین صورت است که هورمونهای استروئیدی و مشتقات اسید آمینه توسط پروتئین های مخصوص در پلاسمها و هورمونهای پلی پپتیدی بصورت آزاد در خون جریان دارند.

:

هورمــون برای اعمــال اثر خود به گیرنــده های هورمونی در سلولهای هدف متصل می شود. گیرنده های هورمون ساختار پروتئینی داشته و اختصاصی هستند برای بعضی از هورمونها گیرنده ها در سیتوزول سلول قرار داشته و پس از اتصال آن با هورمون این مجموعه بداخل هسته سلول منتقل می شود این گیرنده ها را گیرنده های متحرک (Mobile-Receptor) می نامند. گروهی گیرنــده ها در غشاء سـلول قرار داشته هورمون پس از اتصال با این گیرنده ها را گیرنده های ثابت (Fixed – veceptor) می نامند.

 هورمونهای چند پپتیدی به ترتیب زیر اثرات خود را اعمال می کنند:

1ـ هورمون به گیرنده موجود در غشاء متصل می شود.

2ـ این اتصال ادینل سیکلاز غشاء را فعال می کند.

3ـ فعالیـت این آنزیـم در حضور منیــزیم، ATP را به AMP حلقــوی (CAMP) تبدیل می کند.

4ـ AMP حلقوی به دو صورت عمل می کند: الف) AMP حلقوی یک یا چند پروتئین کیناز را فعال می کند به ایـن ترتیب که AMP حلقــوی به قسمتی از آنزیم که قسمت تنظیم کننده نامیده می شود متصل شده سبب آزاد شدن قسمت فعال می شود.

ب) آنزیم دیگری بنام فسفو دی استراز که به مقدار زیاد در سیتوزول موجود است با تبدیل AMP حلقوی به 5AMP آنرا غیر فعال می کند. (این آنزیم توسط متیل گزانتین (تئوفیلین، کافئین) متوقف می شود، لذا این مواد سبب تشدید عملیاتی می شوند که وابسته به AMP حلقوی است.

5ـ پروتئین کیناز فعال شده به چند صورت ممکن است اثرات خود را بر جای گذارد:

الف) کیناز فعال شده سبب افزایش فسفوریلاسیون آنزیمهای اختصاصی می شود که سبب فال شدن و یا غیر فعال شدن آنزیمهای دیگر می شوند.

ب) فسفوریلاسیون ممکن است سبب تغییراتی در شکل پروتئین های مخصوص دیگری (مثل پروتئین های ساختمانی یا غشائی) شود.

ج) پروتئین کیناز فعال شده ممکن است خود سنتز پروتئین را در سطح ریبوزوم فعال کند.

6ـ آنزیمها و یا پروتئین های دیگر که حاصل می شود اثرات نهایی در عمل سلول دارند.

در بسیــاری از اثرات هورمونی که توسط AMP حلقــوی اعمــال می شود وجود غلظــت های مناسبــی از کلسیم ضروری است. لذا بعضی کلسیم را بعنوان پیغامبر سوم نامیده اند. پروتئینی بنام کالمودولین بعنوان گیرنده کلسیم در سلول عمل می کند و کلسیم برای اینکه از نظر فیزیولوژیکی فعال باشد می بایست ابتدا به این پروتئین متصل شود.

همچنین تولید CAMP در بعضی از بافتها بستگی به پروستاگلاندینها دارد لذا بعضی آنها را پیغامبر چهارم است

اثرات فيزيولوژيك:

 پرولاکتین یک هورمون پروتئینی زنانه است که از قسمت جلویی غدد هیپوفیز ترشح می شود و وظیفه اصلی آن تولید شیر در پستان ها بوده و نقش بزرگی را در آماده سازی سینه ها جهت تولید شیر در دوران بارداری دارد.

علاوه بر آن با ترشح پریودیک این هورمون در دوران شیردهی تداوم تولید شیر توسط پستان ها باقی می ماند.

پرولاکتین رل مهمی در باروری خانم ها بازی می کند.

. نقش اصلي پرولاكتين تحريك رشد و نمو پستان ‌ها و راه ‌اندازي و تداوم شيردهي است. با وجود اين، توليد شير به حضور هورمون‌ هاي انسولين، استروئيدهاي قشرغده فوق كليه، استروژن، پروژسترون و هورمون‌ هاي تيروئيدي هم نياز

 

پرولاکتین در زنان میتواند در زنان سبب پرکاری غدد جنسی ناشی از کمبود گنادوتروپین ها شده و منجر به کمبود استروزن گردد. سطح گنادو تروپینها طبیعی است و استروئید های جنسی کاهش دارند. پرولاکتین ترشح پالسی گنادو تروپین ها را مهار میکند و افزایش ناگهانی LH در وسط سیکل متوقف میسازد که این امر منجر به عدم تخمک گذاری میگردد. در مردان مبتلا پرولاکتین بالا سطح تستوسترون معمولا کاهش یافته است.

 

افزایش پرولاکتین در زنان

علل افزایش پرولاکتین:

۱-افزایش بیولوژیک یا طبیعی: در زمان بارداری و شیردهی پرولاکتین به طور طبیعی میزانش بسیار بالا است. در مواردی که استرس روحی وجود دارد و در زمان خواب میزان آن به طور طبیعی بالا می رود. افزایش کاذب پرولاکتین به علت وجود مولکول های غیر فعال این هورمون دیده شده است که علائمی ایجاد نکرده است.

۲-افزایش غیر طبیعی: از علل مهمی که به طور بیماریزا باعث بالا رفتن مقدار پرولاکتین خون می شوند، شامل: کم کاری تیروئید- استفاده از بعضی داروها، به خصوص داروهایی که جهت درمان بیماری های روانی داده می شود- بیماریهای کبد و کلیه ها و تخمدان ها- تومورهای هیپوفیز- تحریک نوک پستان ها- صدمات و ضایعات قفسه سینه به علت درگیری اعصاب پستان ها.

توجه: در بسیاری از موارد علت بالا بودن پرولاکتین نامشخص می باشد.

علائم : از فردی به فرد دیگر متفاوت است. مهمترین علائم آن شامل: اختلالات پریود- ترشح شیر از پستان ها- کاهش میل جنسی- پوکی استخوان- خشکی واژن- سردرد- مشکلات بینایی- کم خونی- اختلال در باروری- آکنه و پر موئی می باشد.

پرولاکتین میزان ترشح استروژن (هورمون زنانه) را از تخمدان ها کاهش می دهد. استروژن رل مهمی در قوام استخوان ها دارد. بنابر این کاهش آن زمینه را برای پوکی استخوان فراهم می سازد.

تشخیص: دانستن تاریخچه پزشکی بیمار و معاینه فیزیکی او بسیار مهم است.

اندازه گیری میزان پرولاکتین خون و تست های تیروئید و غیره و انجام MRI از نظر وجود تومور هیپوفیز از کارهای اصلی است.

درمان به سن بیمار و تاریخچه قبلی او و سلامت کلی فرد مبتلا، بستگی دارد.

گزینه های درمانی مختلف وجود دارد. بسیاری از بیماران نیازی به درمان ندارند، فقط تحت نظر گرفتن آنها با تکرار تست های لازم کافی است.

عده ای از بیماران در موقع تشخیص، نیاز به جراحی دارند و مواردی هم با درمان داروئی قابل کنترل هستند.

لازم به ذکر است که در مردان پرولاکتین به مقدار اندکی در خون موجود است. علائم افزایش این هورمون در مردان شامل اختلال در میل جنسی- بزرگی سینه ها و اختلال در باروری آنها می باشد.

پرولاکتین این هورمون زنانه کمتر شناخته شده(از نظر عموم) در تعادل سیستم هورمونی و متابولیک زنان نقش بزرگی را ایفا می کند.

دلت اغلب موارد کم شدن مقدار پرولاکتین خون به دلیل مشکلات غده هیپوفیز است.یکی از مهمترین این شرایط سندرم شیهان است با اینحال توده های هیپوفیزی , درمان کردن توده های داخل جمجمه ای , بیماری های استخوان احاطه کننده غده هیوفیز ( parasellar desease ) , صدمات مغزی ,عفونت ( مثل سل و هیستوپلا%D

 

 بيماريهايي كه در اثر افزايش پرولاكتين بوجود ميايند

درحالت طبيعي، تنها وقتي که افزايش پرولاکتين را داريم، دوران شيردهي است و اگر در مواقع ديگر مشاهده شود، بايد به دنبال بيماري خاصي بگرديم. از جمله مشکلاتي که مي‌تواند به افزايش پرولاکتين منجر شوند: وقتي تشکيل توموري در همان ناحيه از هيپوفيز در مغز بوده و سلول‌هاي طبيعي که پرولاکتين مي‌ساختند، تغيير شکل يافته و به تومور تبديل شدند (پرولاکتينوما) و بي‌دليل هورمون مي‌سازند. گاهي سلول‌هاي تومور خودشان پرولاکتين نمي‌سازند اما به دليل اثر فشاري ناحيه ديگر ترشح هورمون پرولاکتين صورت مي‌گيرد. بيماري‌هاي مزمن مانند نارسايي کليه و يا بيماري مزمن کبدي، مصرف برخي داروهاي اعصاب و يا مصرف قرص استروژن نيز گاهي سبب افزايش پرولاکتين مي‌شود. بيماري‌هايي مانند کم‌کاري اوليه تيروئيد يا برخي مواقع ضربه يا ترومايي که به قفسه سينه وارد شود، در افزايش پرولاکتين موثر است. به هر حال وجود هر کدام از اين مسايل مي‌تواند علايمي دال بر افزايش پرولاکتين در خون بدهد. اين علايم عبارتند از: اختلال عادت‌هاي ماهيانه به صورت پريود نامنظم و يا قطع عادت ماهيانه، با اينکه فرد حامله نيست و گاهي حتي مجرد است، ترشح شير از پستانش دارد، وجود موهاي زايد در صورت به همراه جوش صورت. اگر هورمون پرولاکتين در مردها افزايش يابد، موجب کاهش ميل جنسي در اثر کاهش سطح هورمون‌هاي جنسي (تستوسترون) شود. دسته ديگري از علايم به دليل آن اثر فشاري که تومور موجود در هيپوفيز ايجاد کرده، حاصل مي‌شوند مانند سردرد، اختلال ديد طوري که ديد جانبي يا طرفين تار است. حالت تهوع و درنهايت به علت اثر فشاري روي ناحيه‌اي که هورمون‌هاي بيضه را مي‌سازد، مشکلات کاهش ميل جنسي و حتي شايد فرد با علايم مشکل غده فوق کليوي مراجعه کند. به هر حال اگر به دلايل بروز علايم چشمي يا زنان يا غدد به هر متخصصي مراجعه کنند، جزو تست‌هايي که از او مي‌گيرند، ميزان پرولاکتين هست و نگراني تشخيص نداريم. درمان بستگي به اين دارد که آيا سلول‌هاي تومور موجود، خودشان پرولاکتين مي‌سازند (پرولاکتينوما) و يا به دليل اثر فشاري تومور، از منطقه ديگري هورمون ساخته مي‌شود. درباره اول يعني پرولاکتينوما ابتدا سعي مي‌کنيم دارودرماني شروع کنيم تا تومور کوچک شود. اما اگر ديديم توده ديگري است که در اثر فشار آن اين ترشح پرولاکتين حاصل مي‌شود حتما اقدام به برداشتن تومور مي‌کنيم.

کم بودن مقدار هورمون پرولاکتین

علت اغلب موارد کم شدن مقدار پرولاکتین خون به دلیل مشکلات غده هیپوفیز است.یکی از مهمترین این شرایط سندرم شیهان است با اینحال توده های هیپوفیزی , درمان کردن توده های داخل جمجمه ای , بیماری های استخوان احاطه کننده غده هیوفیز ( parasellar desease ) , صدمات مغزی ,عفونت ( مثل سل و هیستوپلاسموزیس ) , بیماری های ارتشاحی ( مثل سارکوئیدوز ,همو کروماتوزیس , التهاب هیپوفیز از جمله علل هستند

به تنهائی کم بودن پرولاکتین نادر است… و اگر قرار به اختلال کار غده هیپو فیز مغزی باشد.. بقیه هورمونهای اون منطقه هم باید کم بشن. از نظر بالینی مهم ترین مشکلی که ایجاد میکند مشکلات شیردهی بلافاصله بعد از زایمان است. اختلالات قائدگی انزال دیررس مشکلات باروری نیز با کاهش پرولاکتین گزارش شده اما مکانیزم ایجاد آنها قابل توجیه نیست. گرچه برای خود پرولاکتین و نحوه عمل او نیز تابحال اما و اگر ها و مسائل سوال برانگیز زیادی وجود دارد.زنانی که تحت شرایط IVF هستند و به دلائلی مجبور به استفاده از داروی برومو کریپتین برای مهار پرولاکتین شده اند ممکنه با مسئله مهار بیش از حد پرولاکتین و مشکلات بعدی ناشی از آن مواجه شوند مشکلات باروری مردان نیز بی ارتباط با کمبود پرولاکتین نیست.مردانی که به علت مصرف بروموکریپتین میزان هورمون پرولاکتین آنها بیش از حد پائین بیاد ممکنه تستوسترون آنها و پروسه تولید اسپرم آنها با مشکلاتی مواجه شود

بعضی ازاطلاعات حکایت از این دارد که ممکنه پرولاکتین در پروسه تنظیم ایمنی بدن دخالت داشته باشه.این هورمون در سلولهای لنفوسیتT و B یافت شده و حتی فراتر از اون اینکه کفایت سیستم ایمنی تا حد قابل ملاحظه ای به سلامت تولید پرولاکتین وابسته است به این مفهوم که ممکنه با کمبود پرولاکتین احتمال ایجاد و تشدید بیماریهای عفونی بیشتر بشه ( چیزی که در موش ها ثابت شده) . دلیل دیگر دخالت پرولاکتین در پروسه ایمنی اینکه یکی از داروهایی که برای مهار مسائل ایمنی و خود ایمنی هنگام پیوند عضو استفاده می شود برومو کریپتین است… البته این مسائل به این مفهوم نیست که در افراد سالمی که فقط مشکل کمبود پرولاکتین دارند مشکلات کمبود ایمنی وجود خواهند داشت…

در کودکان نارس , چندین مطالعه نشان داده که کمبود پرولاکتین با بیشتر شدن مرگ و میر نوزادان ارتباط داشته.مکانیزم دقیق آن مشخص نیست اما ممکنه پرولاکتین در تولید مایع سورفاکتانت ریه که بطور طبیعی مانع رویهم افتادن ریه می شود… دخالت داشته باشد و همینطور در گردش آب بدن و همینطور در ناهنجاریهای مادرزادی گوارشی

از نظر آماری کمبود پرولاکتین مسئله شایعی نیست و جز در موارد سندرم شیهان در موارد دیگر خیلی کم دیده می شود

در بالغین تاثیر چندانی درطول عمر افراد ندارد اما در نوزادان نارس باعث افزایش مرگ و میر است

در همه نژاد ها به یکسان دیده می شود.بالینی این مشکل صرفا در زنان دیده می شود اما از نظر آزمایشگاهی آمار این مسئله در مردان و زنان یکسان است

از نظر سنی , چیزی شبیه تمام بیمارانی هست که دچار کمبود هورمون های هیپوفیز است… با اینحال در زنان به علت همان سندرم شیهان بیشتر در سنین حول و حوش بارداری هست

علل کمبود هورمون پرولاکتین تقریبا همان موارد کم کننده هورمون های غده هیپو فیزی است

گونا دوتروپین ها ( LH, FSH)
هورمون رشد
هورمون محرک غده هیوفیز برای تحریک ترشح هورمون تیروئید (TSH)
محرک تولید هورمون غده آدرنال
خود پرولاکتین ( کمبود پرولاکتین جز در موارد سندرم شیهان نادر است )

علل داروئی و طبی :
تزریق وریدی دوپامین- ترکیبات ارگو- pyridoxine- و مدر ها .نیکوتین نیز باعث افت پرولاکتین می شود
در کسانی که دچار بیماریهای خوردن نیز هستند گاه به گاه مشکلات کمبود پرولاکتین دیده می شود

تشخیص افتراقی:
همو کروماتوزیس – هیستوپلاسموزیس – بزرگ شدن توده خوش خیم هیپوفیز ( ماکرو آدنوم ) – سارکوئیدوزیس – بیماری سل

مسائلی که باید در نظر داشت:
سندرم شیهان
توده داخل و خارج هیپوفیز و مسائل حین درمان توده های سرطانی
Parasellar diseases
ضربه به سر
ازبین رفتن سلولهای هیپوفیز ( Pituitary infection)
بیماریهای ارتشاحی هیوفیز
کم کاری بی دلیل غدد جنسی ( Idiopathic hypogonadotropic hypogonadism)
مشکلات ارثی شیر دهی ( Familial puerperal alactogenesis

سنجش ميزان هورمون

از آن جا كه ميزان توليد و ترشح پرولاكتين از عوامل گوناگوني اثر مي‌ پذيرد، در اندازه ‌گيري آن دقت زيادي بايد به كار برده شود:

۱) بيمار نبايد هيچ گونه دارويي مصرف كرده باشد.

۲) خونگيري ساعت ۸ صبح و به صورت ناشتا انجام گيرد.

۳) نظر به اين ‌ كه نيمه عمر پرولاكتين ۳۰ دقيقه و ترشح آن به شدت از تنش (استرس) اثر مي ‌ پذيرد، پيش از خونگيري، بيمار به مدت نيم ساعت در محل آزمايشگاه استراحت كند.

۴) تحريك پستان‌ ها به هر دليلي باعث افزايش پرولاكتين مي شود.

۵) هنگام خونگيري سعي شود رگ مناسبي انتخاب گردد. چون با چند بار ورود سوزن به رگ يا عضله، بيمار دچار تنش مي ‌ شود و سطح هورمون افزايش مي ‌يابد. در هر حال چنانچه مقدار پرولاكتين بيش از اندازه ‌ي عادي باشد، بهتر است آزمايش بار ديگر انجام شود و اگر باز هم نتيجه پيشين به دست آمد، براي بار سوم بهتر است بيمار پانزده دقيقه پيش از خونگيري با مالش، سرپستان‌ ها را تحريك كند. اين كار در افراد سالم سطح پرولاكتين را چندان افزايش نمي ‌دهد، اما در افرادي كه سلول هاي لاكتوتروف پركاري دارند، مي ‌تواند پرولاكتين را تا ده برابر افزايش دهد.

از آزمون تحريكي به كمك تزريق TRH نيز مي ‌ توان كمك گرفت. در اين حالت، خونگيري پس از تزريق يك آمپول ۲۵۰ ميكروگرمي به بيمار در دقيقه‌ هاي صفر، ‌۲۰ و ۶۰ انجام می  شود. افزايش پرولاكتين در افراد مبتلا به آدنوم هيپوفيز بسيار بسيار شديد است

. اندازه گیری تست

تست بر اساس تکنیک ایمنو رادیو متریک غیر رقابتی ساندویچی طراحی شده است نمونه های سرمی به همراه انتی بادیهای مونوکلونال پرولاکتین نشاندار بابه درون لوله هایی که باانتی بادیهای مونوکلونال دیگری کوت شده ریخته می شوند پس ازانکوباسیون لوله ها تخلیه و شستشو داده شده ومیزان رادیو اکتیویته انها با استفاده از دستگاه گاما کانتر اندازه گیری می شود غلظت پرولاکتین با استفاده از منحنی استاندارد بدست می اید(IRMA)

بررسي اتصال پرولاكتين نشان دار شده با مولكول فلوئورسين ايزوسينات به گيرنده پرولاكتين از طريق فلوسيتومتري

پرولاكتين يكي از هورمون هاي مهم پستانداران است كه گيرنده آن در بسياري از سلول ها تشخيص داده شده است. براي سنجش گيرنده پرولاكتين از دو روش راديوليگاند و بافت شيميايي استفاده مي شود.
هدف: مطالعه به منظور توليد كنژوگهFITC – پرولاكتين و ارزيابي توانايي اتصال اين كنژوگه به گيرنده پرولاكتين انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي FITC در محيط قليايي به پرولاكتين متصل شد. كنژوگهFITC – پرولاكتين به روش كروماتوگرافي از FITC آزاد جدا شد. توانايي اتصال كنژوگه FITC – پرولاكتين به گيرنده پرولاكتين سلول هاي تك هسته اي خون محيطي (PMBC) به وسيله روش فلوسيتومتري ارزيابي شد.
يافته ها: در غياب FITC – پرولاكتين %2.1 از سلول ها داراي نشر فلوئورسانس بودند. بعد از افزودن FITC – پرولاكتين به سلول ها به مدت يك ساعت و شستشوي سلول ها, %27.8 از سلول ها نشر فلوئورسانس داشتند. اين مقادير براي PMBC به ترتيب %0.02 و %11.8 بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها كنژوگه FITC – پرولاكتين مي تواند به گيرنده پرولاكتين متصل شود. لذا از اين كنژوگه مي توان جهت بررسي گيرنده پرولاكتين به روش فلوئورومتري استفاده نمود.

.. مقادیر طبیعی پرولاکتین

باید توجه داشته باشید که بهتره برای تعیین بالا یا پائین بودن مقادیر هر تستی  علی الخصوص پرولاکتین, به مقادیر نرمال همان آزمایشگاهی که نمونه خونتونو تحویلش دادید توجه کنید

اگر واحد ng/ml باشد: برای مردان ۲۰-۰ طبیعی است و برای زنان ۲۳-۰ طبیعی است

اگر واحد ng/dl باشد: مقادیر بالای ۲۰۰ بر وجود پرولاکتین بالا دلالت دارد

اگر واحد mIU/l باشد : مقادیر بین ۶۰۰-۳۰ طبیعي است

 منابع مورد استفاده:

 -بيوشيمي هارپر

– بيوشيمي عمومي دكتر ناصر ملك نيا

– مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

ـ فیزیولوژی غدد تألیف دکتر فریدون غریزی انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

ـ فیزیولوژی پزشکی، پروفسور آرتوگاتیون، انتشارات چهر

ـ مجلات رشد زیست شناسی^

  1.  بن ، جاناتان ، N. ، Mershon ، JL ، آلن ، DL ؛ استینمتز ، RW (1996). پرولاکتین Extrapituitary : توزیع ، تنظیم ، توابع ، و جنبه های بالینی “غدد درون ریز و متابولیسم17 (6) : 639-669 مقاله8969972

Melmed ، جیمسون JL (2005). “333 اختلالات هیپوفیز قدامی و هیپوتالاموس” . در JN جیمسون ، کاسپر DL ، هریسون TR ، Braunwald E ، فوچی ع ، SL هاوزر ، Longo DL.. اصول طب داخلی (16 ED) هریسون. نیویورک : ^

بجد[1]Sabharwal ، P.. گلاسر ، R. ؛ Lafuse ، W. ؛ Varma ، S. ؛ لیو ، Q. ؛ Arkins ، S. ؛ Kooijman ، R. ؛ Kutz ، L. و همکاران. (1992) “پرولاکتین سنتز و ترشح شده توسط سلول های خون محیطی انسان تک هسته ای : فاکتور رشد autocrine برای lymphoproliferation”است. مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم ایالات متحدهامریکا 89 (

یک پیام برای پرولاکتین

  1. هاشم گفت:

    با سلام و قت بخیر.
    جناب آقای دکتر انصاری، انشالله خدا بشه شما عزت بده که وقت گذاشتین و مطالب مفید ارائه دادین. خیلی مختصر و مفید و برطرف کننده نیاز ما بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *