بیوشیمی

بیوشیمی برای همه
تستهای مبحث قندها
22 می 10

به منظور آشنائی دانشجویان گرامی با موضوعات مهم و اساسی در مبحث قندها، تعدادی از نمونه تستها ارائه میشود:

تستهای مربوط به ساختار قندها در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی:

1- كدام خاصيت در مورد همه كربوهيدراتها صحيح‌تر است؟                         (كارشناسي ارشد بيوشيمي82)

الف) همه جامدند              ب) همه محلولند               ج) همه شيرينند                د) همه احيا كننده هستند

2- كداميك از كربن‌هاي فروكتوز، كربن آنومريك مي‌باشد؟                           (كارشناسي ارشد بيوشيمي80)

الف) 1                           ب) 2                             ج) 5                              د) 6

3- كداميك از قندهاي زير قند دزاكسي است؟                                           (كارشناسي‌ارشد بيوشيمي80)

الف) ال ـ ايدوز                 ب) ال ـ فوكوز                 ج) اينوزيتول                    د) موراميك اسيد

4- موتاروتاسيون در محلول آبي همه كربوهيدراتهاي زير اتفاق مي‌افتد، بجز:       (كارشناسي‌ارشد بيوشيمي82)

الف) مالتور                      ب) لاكتوز                       ج) سلوبيوز                      د) ساكارز

5- محلول كدام قند نور پلاريزه را به چپ منحرف مي‌نمايد؟                           (كارشناسي‌ارشد بيوشيمي81)

الف) D – گلوكز               ب) D – گليسرآلدئيد         ج) D – فروكتوز               د) D – گالاكتوز

6- از احياء گالاكتوز كدام مورد توليد مي‌گردد؟                                          (كارشناسي‌ارشد بيوشيمي81)

الف) گالاكتيتول                 ب) آميلوز                       ج) گلوكونولاكتون              د) لاكتوز

7- كندرويتين (Chondroitin) تشكيل يافته است از تكرار واحدهاي……….       (كارشناسي‌ارشد بيوشيمي81)

الف) N – استيل گلوكز آمين و گلوكورونيك اسيد           ب) N – استيل گلوكز آمين و گالاكتوز

ج) N – استيل گالاكتوز آمين و گالاكتوز سولفات            د) N – استيل گالاكتوز آمين و گلوكورونيك اسيد

8- در مورد پروتئوگليكان‌ها كدام مورد صحيح است؟                                   (كارشناسي‌ارشد بيوشيمي81)

الف) مقدار كربوهيدرات آنها كمتر از پروتئين است.         ب) 95 درصد ملكول را پروتئين تشكيل مي‌دهد.

ج) 95 درصد ملكول را كربوهيدرات تشكيل مي‌دهد.       د) ميزان كربوهيدرات و پروتئين ملكول، يكسان است.

9- در ساختمان گليكوپروتئين‌ها بخش كربوهيدراتي از طريق كدام اسيدهاي آمينه به پروتئين متصل مي‌گردد؟

(كارشناسي‌ارشد بيوشيمي82)

الف) Cys , Ser               ب) Trp , Tyr                 ج) Asp , Glu                د) Ser , Asn

تستهای مربوط به ساختار قندها در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد بجز رشته بیوشیمی:

1- اپي‌مر  – D – گالاكتوز كدام قند زير مي‌باشد؟

(كارشناسي‌ارشد هماتولوژي، ايمني‌شناسي، انگل‌شناسي، فيزيولوژي، ويروس‌شناسي 77)

الف) – D گالاكتوز        ب) – D مانوز              ج)  – ‌D فروكتوز          د)  – D گلوكز

2- در ساختمان اسيد سياليك مشتق كدام يك از مونوساكاريدهاي زير دخالت دارد؟

(كارشناسي‌ارشد تغذيه، فيزيولوژي، انگل‌شناسي، ايمني‌شناسي، ژنتيك انساني76)

الف) دي – گلوكز              ب) دي – مانوز                ج) دي – فروكتوز              د) دي – گالاكتوز

3- فوكوز به كدام يك از مونوساكاريدهاي زير گفته مي‌شود؟

(كارشناسي‌ارشد ايمني‌شناسي و ميكروب‌شناسي75)

الف) D ـ گالاكتوز                         ب) L ـ گالاكتوز               ج) D ـ مانوز                   د) L ـ مانوز

4- كدام يك از تركيبات زير پلي‌مر گلوكز نيستند؟

(كارشناسي‌ارشد ميكروب‌شناسي، انگل‌شناسي و ايمني‌شناسي75)

الف) گليكوژن                  ب) آميلوز                       ج) اينولين                       د) دكستران

5- كدام يك از قندهاي زير احياء كننده نيست؟                                  (كارشناسي‌ارشد ميكروب‌شناسي74)

الف) گلوكز                      ب) مالتوز                        ج) ساكارز                       د) مانوز

6- كدام مورد زير دي‌ساكاريد نيست؟                                     (كارشناسي‌ارشد ايمني‌شناسي 73)

الف) مالتوز                      ب) لاكتوز                       ج) سوكروز                      د) ريبوز

7- گليكوژن پلي‌مر كدام يك از قندهاي زير است؟                                  (كارشناسي‌ارشد ايمني‌شناسي74)

الف) فروكتوز                   ب) مانوز                        ج) بتا ـ د ـ گلوكز              د) آلفا ـ د ـ گلوكز

8- در كدام تركيب زير اتصال وجود دارد؟      (كارشناسي‌ارشد ميكروب‌شناسي و انگل‌شناسي75)

الف) سلوبيوز                   ب) مالتوز                        ج) آميلوپكتين                  د) آميلوز

9- هپارين يكي از مواد ضد انعقاد است. اين ماده جزو كدام گروه طبقه‌بندي مي‌شود؟

(كارشناسي‌ارشد بافت‌شناسي و ژنتيك انساني76)

الف) موكوپلي ساكاريدها      ب) اسفنگوليپيدها              ج) پلي پپتيدها                  د) فسفوليپيدها

10- كدام ماده زير با كونژوگه كردن سموم و داروها حلاليت آنها را افزايش داده و دفع آنها را آسان مي‌سازد؟

(كارشناسي‌ارشد سم‌شناسي، انگل‌شناسي و همالوژي79)

الف) اسيد گلوكونيك          ب) اسيد گلوكورونيك        ج) اسيد آسپارتيك                         د) اسيد ساكاريك

11- كدام يك از كربوئيدراتهاي زير احيا كننده است؟                               (كارشناسي‌ارشد قارچ‌شناسي74)

الف) ساكارز                     ب) مالتوز                        ج) آميلوپكتين                  د) گليكوژن

12- اسيد گلوكورونيك در اثر اكسيداسيون عامل…………. گلوكز ايجاد مي‌شود.  (كارشناسي‌ارشد قارچ‌شناسي74)

الف) آلدئيدي                                                       ب) الكل نوع دوم

ج) الكل نوع اول                                                    د) الكل نوع اول و آلدئيدي

13- در نتيجه اكسيداسيون كربن شماره 6 گلوكز چه تركيبي حاصل مي‌شود؟    (كارشناسي‌ارشد سم‌شناسي74)

الف) اسيد گلوكونيك          ب) اسيد ساخاريك            ج) سوربيتول                    د) اسيد گلوكورونيك

14- آلفا ـ مالتوز :                                           (كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي75)

الف) چرخش Mutarotation نشان مي‌دهد

ب) در اثر هيدروليز اسيدي، D ـ گالاكتوز بجا مي‌گذارد

ج) يك سوبسترا براي amylase – است

د) يك قند غيراحياكننده است

15- مخلوط با غلظت مساوي كدام يك از زوج مونوساكاريدهاي زير قند Invert ناميده مي‌شود؟

(كارشناسي‌ارشد تغذيه، سم‌شناسي76)

الف) ال ـ فروكتوز و دي ـ گلوكز                               ب) دي ـ گلوكز و دي ـ فروكتوز

ج) دي ـ مانوز و دي ـ فروكتوز                                  د) دي ـ گلوكز و ال ـ گلوكز

16- در نتيجه اكسيداسيون روي كربن شماره 6 گلوكز، كدام ماده حاصل مي‌شود؟

(كارشناسي‌ارشد تغذيه، بافت‌شناسي76)

الف) سوربيتول                 ب) اسيدگلوكونيك            ج) اسيد ساكاريك              د) اسيد گلوكورونيك

17- گليكوژن از نظر ساختماني شبيه كدام يك از تركيبات زير است؟                   (كارشناسي‌ارشد تغذيه75)

الف) آميلوز                      ب) آميلوپكتين                 ج) اينولين                       د) سلولز

18- كدام يك از موارد زير يك هتروگليكان است كه از واحدهايي از اسيدگلوكورنيك و N- استيل گلوكزآمين ساخته شده است؟                                                                                          (كارشناسي‌ارشد تغذيه75)

الف) اسيد هيالورونيك        ب) كندروئي تين سولفات    ج) هپاران سولفات                         د) درماتان سولفات

19- كدام زوج مونوساكاريدي زير توليد يك نوع اوزازون مي‌كنند؟

(كارشناسي‌ارشد ويروس‌شناسي، فارماكولوژي، فيزيولوژي، ايمني‌شناسي76)

الف) فروكتوز و گالاكتوز      ب) فروكتوز و گلوكز          ج) گالاكتوز و گلوكز           د) آرابينوز و گلوكز

تستهای مربوط به ساختار قندها در آزمون جامع علوم پایه پزشکی:

1- نام ماده مقابل چيست؟                                                                               (پزشكي76)

الف)  – D – فروكتوز     ب)  – D – فروكتوز      ج)  – D – ريبوز           د)  – D – ريبوز

2- آنزيم بزاقي كه نشاسته را هيدروليز مي‌كند، چه نام دارد؟ (پزشكي76)

الف) آميلاز                      ب) پپسين                       ج) ليزوزيم                       د) مالتاز

3- كدام قند زير آنومر بتا ـ د ـ گلوكز است؟                                                                   (پزشكي76)

الف) آلفا – د – مانوز          ب) آلفا – د – گلوكز          ج) بتا – د – فروكتوز          د) بتا – د – گالاكتوز

4- كدام قند شش كربني است؟                                                                                    (پزشكي77)

الف) آرابينوز                    ب) سوربوز                     ج) گزيلوز                       د) گزيلولوز

5- كدام قند عامل ستني دارد؟                                                                                      (پزشكي77)

الف) اريتروز                    ب) ريبوز                        ج) فروكتوز                      د) گالاكتوز

6- تعداد ايزومرهاي فضايي قندها با كدام يك تعيين مي‌شود؟ (تعداد كربناي ناقرينه = )               (پزشكي77)

الف) n2                          ب) n2                           ج) 2n                             د) 1+n2

7- مالتوز از هيدروليز كدام يك به دست مي‌آيد؟                                                               (پزشكي77)

الف) اينولين                     ب) دكسترين                    ج) سلولز                         د) نشاسته

تستهای مربوط به ساختار قندها در آزمون ورودی دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی:

5- D – ريبوز جزء كدام دسته از قندهاي ساده است؟                      (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 65 و66)

الف) آلدوپنتوز                  ب) آلدوهگزوز                 ج) ستوپنتوز                     د) ستوهگزوز

6- فروكتوز جزء كدام دسته است؟                                                   (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 68)

الف) آلدوپنتوز                  ب) آلدوهگزوز                 ج) ستوهگزوز                   د) ستوپنتوز

7- سه هگزوزي كه از نقطه نظر بيولوژيكي اهميت دارند عبارتنداز:           (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 71)

الف) ساكاروز ـ فروكتوز ـ گلوكز                                ب) فروكتوز ـ مالتوز ـ ساكاروز

ج) گلوكز ـ فروكتوز ـ گالاكتوز                                  د) لاكتوز ـ گلوكز ـ فروكتوز

8- كدام حالت در مورد – D مانوزو- D گلوكز صحيح است؟                      (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 71)

الف) اپي‌مر يكديگرند         ب) اتومر يكديگرند           ج) توتومر يكديگرند           د) رتاتيتومر يكديگرند

9- كدام هگزوز اپيمر گالاكتوز است؟                                                (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 74)

الف) فروكتوز                   ب) گالوز                                    ج) گلوكز                        د) مانوز

10- كدام يك از قندها اوزازني مشابه گلوكز دارد؟                                (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 75)

الف) گالاكتوز                   ب) فروكتوز                     ج) لاكتوز                        د) مالتوز

11- از هيدروليزيك مولكول ساكارز كدام ماده حاصل مي‌شود؟                 (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 68)

الف) يك مولكول گالاكتوز + يك مولكول گلوكز             ب) يك مولكول فروكتوز + يك مولكول گلوكز

ج) دو مولكول گلوكز                                              د) يك مولكول فروكتوز + يك مولكول گالاكتوز

12- كدام قند احياء كننده است؟                                                      (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 73)

الف) ساكاروز                   ب) گليكوژن                    ج) مانوز                                     د) نشاسته

13- از هيدروليزيك مولكول سلوبيوز چه موادي حاصل مي‌شود؟                       (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 66)

الف) دو مولكول گلوكز                                        ب) دو مولكول سلولز

ج) دو مولكول گلوكز                                          د) يك مولكول گلوكز و يك مولكول گلوكز

14- پيوند گلوكوزيدي موجود در سلوبيوز از كدام نوع است؟                   (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 68)

الف) (41)              ب) (21)                ج) (21)                 د) (41)

15- آميلوكتين در ساختمان كدام يك از تركيبات زير ديده مي‌شود؟                       (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 75)

الف) سلولز                      ب) گليكوژن                    ج) مالتوز                         د) مالتو تريوز

16- اسيدسياليك جزو كدام دسته است؟                                      (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 66 و 68)

الف) اسيدهاي چرب          ب) اسيدهاي نوكلئيك         ج) پروتئين‌ها                    د)كربوهيدراتها

17- هپارين جزو كدام دسته از مواد است؟                                   (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 65 و 73)

الف) پروتئين‌ها                 ب) پلي ساكاريدها                         ج) چربيها                       د) هورمونها

18- كدام مورد زير ضد انعقاد طبيعي موجود در بدن است؟                     (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 67)

الف) دي‌كومارول               ب) ويتامين K                  ج) هپارين                       د) هيالورونيداز

19- كدام قند احيا كننده است؟                                                       (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 73)

الف) ساكارز                     ب) گليكوژن                    ج) مانوز                                     د) نشاسته

20- نشاسته و گليكوژن پلي‌مر كدام مونوساكاريد هستند؟           (كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي 78)

الف) گلوكز                      ب) گالاكتوز                     ج) فروكتوز                      د) مانوز

21- كدام يك از قندها ازازني مشابه گلوكز دارد؟                                  (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 76)

الف) گالاكتوز                   ب) فروكتوز                     ج) لاكتوز                        د) مالتوز

22- آميلوپكتين در ساختمان كدام يك از تركيبات زير ديده مي‌شود؟                      (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 74)

الف) سلولز                      ب) گليكوژن                    ج) مالتوز                         د) مالتوتريوز

23- كدام هگزوز اپي مرگالاكتوز نيست؟                                            (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 74)

الف) فروكتوز                   ب) گالوز                        ج) گلوكز                        د) مانوز

24- كدام مورد زير دي‌ساكاريد نيست؟                                                          (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 64)

الف) مالتوز                      ب) لاكتوز                       ج) سوكروز                      د) گزيلوز

25- اپي‌مر گلوكز كدام است؟                                              (دكتراي حرفه‌اي و كارشناسي علوم آزمايشگاهي 71)

الف) آرابينوز                    ب) ريبوز                        ج) گزيلوز                       د) مانوز

تستهای مربوط به متابولیسم قندها در آزمون ورودی دکترای بیوشیمی:

1-     كدام ماده فعال كننده آلوستريك آنزيم گليكوژن سنتتاز b است؟   (دكتري بيوشيمي 77)

الف) گلوکز 6 فسفات                                ب) گلوکز 1 فسفات

ج)فروكتوز6-فسفات                                 د) فروكتوز 1و6-دي فسفات

2-  كدام يك از آنزيمهاي زير در گليكوژنوليز شركت ندارد؟                                     (دكتري بيوشيمي 74)

الف) فسفريلاز                                  ب) 1و6 گلوكزيداز

ج)فسفوگلوكوموتاز                      د) UDPG پيروفسفريلاز

3- افكتور آلوستريك راه گليكوليز در كبد عبارتست از:                                            (دكتري بيوشيمي 74)

الف)سيترات                                          ب)AMP

ج) فروكتوز2و6-بيس فسفات              د) گلوكز 6-فسفات

4- در مورد متابوليسم فروكتوزكدام گزينه غلط است؟                                              (دكتري بيوشيمي 74)

الف)دركبد به كمك آنزيم فروكتوكيناز تبديل به فروكتوز الف)فسفات مي شود.

ب) در عضله به كمك هگزوكيناز تبديل به فروكتوز6-فسفات مي شود.

ج) فروكتوز دركبد قابل تبديل به گليكوژن نيز مي باشد.

د) كمبود ارثي آنزيم هگزوكيناز در عضله سبب بروز بيماري فروكتوزوري مي شود.

6-از اكسيد اسيون گلوكز 6 فسفات درگليكوليز بي هوازي چندمولكول ATP حاصل مي شود؟ (دكتري بيوشيمي74)

الف)2                        ب)3                      ج) 8                             د) 10

7-كدام يك از موارد زير از محصولات راه گليكوليز نيست؟                                      (دكتري بيوشيمي 74)

الف)ATP          ب) NADH+H+ ج)NADPH + H+ د) پيرووات

8-فقدان هريك از آنزيمهاي زيرسبب كم خوني مي شود به جز:                                (دكتري بيوشيمي74)

الف)گلوكز6-فسفات دهيدروژناز                         ب)گلوكز 6-فسفاتاز

ج)پيروات كيناز                                                 د) گلوتاتيون ردوكتاز

9- بيماري عدم تحمل ارثي نسبت به فروكتوز به علت نقص كدام يك ازآنزيمها است؟ (دكتري بيوشيمي 77)

الف)آلدولازب         ب)فروكتوكيناز          ج) فروكتوفسفاتاز     د) آلدوز ردوكتاز

10-دي فسفوگليسرات در كدام يك از راههاي متابوليسمي زير توليد مي شود؟      (دكتري بيوشيمي 77)

الف) پنتوز فسفات   ب) سيكل كربس     ج) گليكوليز         د) گليكوژنز

11-  در اثر اكسيداسيون سوكسينيل كو آنزيم A به اگزالو استات در چرخه كربس معادل چند ملكول ATP حاصل مي شود؟                                                                                         (دكتري بيوشيمي 77)

الف)5                    ب)6                   ج) 4                د) 8

12- در سنتز گليكوژن كدام يك از تركيبات زير مستقيما دخالت دارد؟  (دكتري بيوشيمي 77)

الف)گلوكز الف)فسفات                            ب)گلوكز 6-فسفات

ج)اوريدين دي فسفوگلوكز                 د) گلوكز

13- آنزيمي كه در هنگام ناشتا، مسئول توليد گلوكز آزاد در كبد است چه نام دارد؟         (دكتري بيوشيمي 74)

الف)گلوكز 6-فسفاتاز        ب)گلوكز ايزومراز             ج) گلوكوكيناز           د) هگزوكيناز

14-  كدام يك از آنزيمهاي مسير گليكوليز خاص سلولهاي كبدي است؟                       (دكتري بيوشيمي 74)

الف) هگزوكيناز                                   ب)گلوكز 6-فسفات ايزومراز

ج)تري اوزج) فسفات ايزومراز                د) گلوكوكيناز

15-  كدام گزينه درباره DPG 3 و2 غلط است؟                                                     (دكتري بيوشيمي 77)

الف) از گلوكز در RBC حاصل مي شود.

ب)  زنجيره هاي الف)اي Hb را به هم وصل مي كند.

ج)به وسيله راه راپوپورت از گلوكز به وجود مي آيد.

د) شكل HbT را استحكام مي بخشد.

17-فسفوريلاسيون آنزيم گليكوژن سنتتاز موجب غيرفعال شدن آن مي شود.

د) دركبد غلظت بالاي كلسيم موجب فعال شدن فسفوريلازb مي شود.

18-كدام ماده در عضله باعث افزايش گليكوژنوليز نمي شود؟                                    (دكتري بيوشيمي74)

الف) اپي نفرين            ب)cAMP

ج)Ca2+                  د) گلوكاگن

19- تنظيم كننده آنزيم گليكوژن سنتاز كدامست؟                                                    (دكتري بيوشيمي74)

الف)گلوكز 6-فسفات           ب) اسيد سيتريك

ج)اسيد پيروويك              د) GTP

20- افزايش سطح سيترات در سلول، فعاليت كدام راه متابوليكي را كاهش مي دهد؟

(دكتري بيوشيمي 77)

الف)گليكوژنز         ب) گليكوليز                ج)پنتوز فسفات           د) گلوكونئوژنز

23-طفلي در بدو تولد به هنگام مصرف شير مادر مبتلا به اختلالات گوارشي، اسهال و استفراغ شده است، به نظرشما احتمالا دچار كمبود كدام يك از آنزيمهاي زير مي باشد؟

(دكتري بيوشيمي براي داوطلبان پزشك-81)

الف) فسفو گالاكتواوريديل ترانسفراز              ب) فسفو فروكتوكيناز

ج) فسفوهگزوايزومراز                                   د) فسفوگلوكوموتاز

25-نقصان كدام آنزيم زير باعث آنمي هموليتيك حاصل از كاهش انرژي متابوليسم درRBC بالغ مي گردد؟                           (دكتري بيوشيمي براي داوطلبان پزشك-80)

الف) ATP سنتاز                           ب)پيرووات كربوكسيلاز

ج) ATP هيدرولاز                        د)پيرووات كيناز

26- در بيماري ارثي پنتوزاوري اوليه، كداميك از قندهاي ذيل در ادرار يافت مي شود؟

(دكتري بيوشيمي داوطلبان پزشك-81)

الف) D گزيلوز                    ب)L  گزيلوز

ج) D آرابينوز                     د) L  آرابينوز

29-كدام بيماري مادرزادي زير در اثر اختلال متابوليسم ليزوزوم حاصل مي شود؟

(دكتري بيوشيمي براي داوطلبان پزشك80)

الف)موكوپلي ساكاريدوز تيپ I                   ب)موكوپلي ساكاريدوز تيپ II

ج)McArdle’s Disease                              د)Muscular Dystrophy

30-بيماري Tay- Sacks كه در اثر نقصان آنزيم هگزوز آمينيداز حاصل مي شود. اين آنزيم دركدام  كلاس آنزيمي قرار دارد؟                                                              (دكتري بيوشيمي براي داوطلبان پزشك-80)

الف) لياز               ب) هيدرولاز               ج) ترانسفراز              د) ليگاز

32- چند مولكول ATP حاصل شكستن قند تا تشكيل اسيد لاكتيك در راه غير هوازيست؟

(دكتري بيوشيمي براي داوطلبان پزشك-81)

الف)يك مولكول          ب)2مولكول     ج) 8 مولكول      د) 6 مولكول

35-در مسير HMS سوبسترا و آنزيم لازم براي توليد6- فسفوگلوكونولاكتون كدامين  مي باشند؟

(دكتري بيوشيمي براي داوطلبان پزشك-80)

الف) گلوكز-6- فسفات و دهيدروژناز               ب)گلوكز-1- فسفات و اپيمراز

ج) UDPG و ترانس آلدولاز                              د) ريبوز-5- فسفات و ترانس كتولاز

36-نام حد واسط مشترك درمسير گلوكونئوژنز در ميتوكندري به سيتوزل كدامست؟

(دكتري بيوشيمي براي داوطلبان پزشك80)

الف)آلفا كتوگلوتارات           ب)سيترات           ج) مالات                    د) استيل كوآنزيم آ

38-مسير آنابوليسم پيرووات كدام است؟                                  (دكتري بيوشيمي براي داوطلبان پزشك-80)

الف)تبديل پيرووات به استيل كوآنزيم A           ب)توليد گلوكز از مسير اگزالواستات

ج)توليد لاكتات از پيرووات                                د)تبديل پيرووات به H2O ,CO2

تستهای مربوط به متابولیسم قندها در آزمون ورودی کارشناسی ارشد بیوشیمی:

1-كدام تركيب يكي از محصولات متابوليسم اسيد گلوكورونيك مي باشد؟(كارشناسي ارشد بيوشيمي 80)

الف-اسيد نيكوتينيك      ب-اسيد گلوكونيك             ج-اسيد آسكوربيك                         د-اسيد گلوتاريك

2- از اكسيداسيون كربن شماره 6 در گلوكز چه تركيبي بدست مي آيد؟(كارشناسي ارشد بيوشيمي 80)

الف- اسيد گلوكونيك     ب-اسيد گلوكورونيك          ج-اسيد گلوكاريك                          د-اسيد موسيك

3- در كدام واكنش ATP در سطح سوبسترا تشكيل مي شود؟

(كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –82)

الف-6-فسفو گلوكونات گلوكز –6 فسفات                   ب-فسفو انول پيرووات اگزالو استات                                      ج-پيروات فسفو انول پيروات                                    د-اگزالو استات  مالات

4-عمده انرژي فرآيندهاي حياتي از كدام فرآيند حاصل مي شود؟(كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –82)

الف-گلوكونئوژتز در همه سلول ها

ب-گليكوليز يا راه امبدن-ميرهوف در همه سلول ها

ج-از طريق فسفريلاسيون اكسيداتيو در ميتوكندري سلول ها

د-از طريق فسفريلاسيون در سطح سوبسترا در سيتوزول همه سلول ها

5-در تبديل پيروات به استيل كوآ چند مولكولATP در سطح سوبسترا توليد مي شود؟(كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –82)

الف-2ATP                    ب-1ATP                      ج-6ATP                       د-8ATP

6- كدام انزيم در متابوليسم گالاكتوز اهميت ويژه دارد؟(كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –82)

الف-D-گالاكتوز1-فسفات اوريديل ترانسفراز

ب-گالاكتوكيناز

ج-UDP- گالاكتوكيناز

د-D-گالكتوز 1-فسفات ترانسفراز

7- سلولهاي عضلاني و بافت و بافت چربي در كدام راه هاي متابوليسمي گلوكز مشترك نيستند ؟(كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –82)

الف- دوره اسيد سيتريك(TCA)                               ب-گليكوژنوليز

ج-ليپوژنز                                                           د-گليكوژنز

9- كدام دسته از آنزيم هاي زير مربوط به دوره كربس نيستند؟(كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –82)

الف-هگزوكيناز-گلوكوكيناز-آلدولاز

ب-سيترات سنتتاز-اكونيتاز-فوماراز

ج-مالات دهيدروژناز-فوماراز-سوكسينات تيوكيناز

د-ايزوسيترات دهيدروژناز-فوماراز-سوكسينات دهيدروژناز

10- فرآيند كربوكسيلاسيون ريبولوز بيس فسفات و توليد اسيد 3-فسفو گليسيريد: (كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –82)

الف- نياز به انرژيNADPH+H+ ندارد

ب- نياز به انرژي NADPH+H+ دارد

ج- نياز به انرژي ATP دارد

د- نياز به هر دو شكل انرژي NADPH+H+و ATP دارد

11- فرآيندهاي گليكوليز در…………انجام مي شود. (كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –81)

الف –سيتوزول                  ب-كلروپلاست          ج-ميتوكندري              د-هسته

12- آنزيم سوكرز فسفات سنتاز فرايند زير را كاتاليز مي كند.  (كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –81)

الف- سنتز فروكتوز                                                    ب-سنتز سوكرز                                                            ج-سنتز سوكرزفسفات                                        د-تجزيه سوكرز فسفات

13- فرايند فسفريله شدن فروكتوز-6-فسفات به فروكتوز-601-بيس فسفات توسط……كاتاليز مي شود. (كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –81)

الف- كاتالاز                     ب-فسفوفروكتوكيناز                   ج-گلوكوكيناز                     د-انورتاز

14- كربوهيدرات هاي شركت كننده در متابوليسم معمولادر شكل زير مي باشند: (كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –81)

الف-سوكرز آزاد                                               ب- مشتقات فسفات                                                               ج- كربوهيدراتهاي آزاد                                          د- اسيدهاي قندي

15- كليواژ فروكتوز بيس فسفات به 2 مولكول تريوز فسفات در گليكوليز ،توسط آنزيم : (كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشگاه آزاد اسلامي –81)

الف-كاتالاز كاتاليز مي شود                                       ب-فسفوفروكتوكيناز كاتاليز مي شود

ج- آلدوز كاتاليز مي شود                                         د-آلدولاز كاتاليز نمي شود

تستهای مربوط به متابولیسم قندها در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد بجز رشته بیوشیمی:

1- كدام يك از واسطه هاي متابوليسم در گليكوليز و گلوكونئوژنز مشترك نيست؟(كارشناسي ارشد ويروس شناسي و ايمني شناسي 76)

الف- دي هيدرواكسي استون فسفات

ب-گلوكز –6-فسفات

ج- فسفوانول پيرووات

د-اگزالواستات

2- گلوتاتيون اكسيد شده در گلبول قرمز توسط كدام يك از كوانزيم هاي زير احيا مي شود؟(كارشناسي ارشد تغذيه و سم شناسي79)

الف- FADH2 ب-TPP                  ج-NADH                        د-NADPH

3- فقدان كدام آنزيم زير منجر به بيماري فاويسم مي شود؟(كارشناسي ارشد تغذيه و هماتولوژي79)

الف- فسفو فروكتوكيناز                                           ب-گلوكوكيناز

ج-گلوكز6-فسفات دهيدروژناز                                  د-گلوكز 6-فسفاتاز

4- كدام راه متابوليكي زير در تبديل اسيدلاكتيك به گلوكز دخالت دارد؟(كارشناسي ارشد تغذيه و فيزيولوژي 79)

الف- چرخه كربس            ب-چرخه كوري   ج-چرخه آلانين       د-گليكوليز

5- ذخيزه گليكوژن كدام يك از بافتهاي زير (نسبت به وزن )بيشتر است؟(كارشناسي ارشد بافت شناسي 76)

الف- عضله                    ب- كبد                ج-كليه                   د-مغز

6- چند مولكول ATPبراي تبديل دو مولكول اسيد لاكتيك به گلوكز لازم است؟(كارشناسي ارشد تغذيه 74)

الف-2                         ب-4                   ج-6                      د-8

7- در هنگام استراحت بيشتر گلوكز خون به عنوان يك ماده سوختني در كدام قسمت مصرف مي شود؟(كارشناسي ارشد تغذيه و سم شناسي74)

الف- كبد                   ب- مغز                               ج- كليه                     د- عضله

8-كدام آنزيم در گليكوليز وجود ندارد؟(كارشناسي ارشد تغذيه 75)

الف –پيرووات دهيدروژناز                                                   ب-آلدولاز                                    ج-انولاز                                                                          د-هگزوكيناز

9-     عبور گلوكز از غشاي كدام يك از موارد زير نياز به انسولين دارد؟(كارشناسي ارشد تغذيه 75)

الف- مغز                  ب- عضله                           ج- گلبولهاي قرمز           د-كبد

10- كدام ماده مهار كننده رقابتي اسيد سوكسينيك است؟(كارشناسي ارشد تغذيه 75)

الف- اسيد موالونيك                                                                     ب-اسيد مالونيك

ج-اسيد سيتريك                                                              د-اسيد فلوروسيتريك

11-اسيد لاكتيك ايجاد شده در عضلات توسط كدام مسير مجددا به گلوكز تبديل مي شود؟(كارشناسي ارشد ميكروب شناسي،انگل شناسي و تغذيه 76)

الف- پنتوز فسفات                ب-گليكوليز                  ج-كوري                        د-رايوپورت شنت

12- در كدام يك از راههاي متابوليسمي ريبوز توليد مي گردد؟(كارشناسي ارشد سم شناسي 75)

الف –گليكوليز                                                                  ب-هگزوزمونوفسفات شنت                     ج-فرمانتاسيون                                                         د-گليكوژنوليز

13- تبديل گليكوژن به گلوكز چه نام دارد؟(كارشناسي ارشد سم شناسي 75)

الف- گليكوليز                  ب- گليكوژنوليز                ج-گلوكونئوژنز                 د-گلوكوژنز

14-آنزيم هيدروليز كننده نشاسته در بزاق كدام است؟ (كارشناسي ارشد سم شناسي 75)

الف-پپسين                     ب-بتا-آميلاز                   ج- مالتاز              د-آلفا –آميلاز

15- تبديل الانين به گلوكز در كبد از طريق كدام يك از راههاي زير انجام مي شود؟ (كارشناسي ارشد بافت شناسي 76)

الف –گليكوژنز         ب-گليكوليز                ج-گليكونئوژنز      د-گليكوژنوليز

16- NADPH در كدام چرخه متابوليكي توليد مي شود؟ (كارشناسي ارشد انگل شناسي76)

الف- پنتوز فسفات    ب-گليكوليز               ج-كربس               د-كوري

17- اختلال در متابوليسم گالاكتوز در اثر فقدان كدام يك از آنزيمهاي زير است؟ (كارشناسي ارشد هماتولوژي 76)

الف –فسفوگالاكتوز اوريديل ترانسفراز                     ب- فروكتوكيناز

ج-آلدولاز                                                         د-فسفوفروكتوكيناز

18- كدام عامل فعال گلوتاتيون نقش آنتي اكسيداني دارد؟(كارشناسي ارشد هماتولوژي 79)

الف- هيدروكسيل      ب- آمين               ج- سولفيدريل                  د-كربوكسيل

19- سيكل كربس در كدام يك از بافتهاي زير انجام نمي شود؟(كارشناسي ارشد تغذيه 73)

الف- كبد                ب- گلبول قرمز                  ج- عضله                       د- مغز

20- تمام تركيبات زير واسطه چرخه كربس هستند به جز:(كارشناسي ارشد تغذيه 74)

الف –مالات            ب-اگزالواستات      ج- فومارات          د- موالونات

21-چرا ماهيچه قادر به رها كردن گلوكز به خون نيست؟(كارشناسي ارشد ايمني شناسي 76)

الف- چون ماهيچه فاقد آنزيم گلوكوكيناز است.

ب- چون در ماهيچه اسيد لاكتيك به اسيد پيرويك تبديل نمي شود.

ج- چون ماهيچه فاقد آنزيم گلوكز –6-فسفاتاز است.

د-چون اپي نفرين به هيدروليز گليكوژن در عضله كمك نمي كند.

22- واكنشهاي تجزيه گليكوژن به گلوكز چه ناميده مي شود؟(كارشناسي ارشد تغذيه 76)

الف –گليكوليز      ب- گليكوژنز                   ج-گليكوژنوليز      د- گلوكونئوژنز

23- كدام آنزيم در مسير گلونئوژنز حضور ندارد؟

24- در گلي كوليز سنتز ATP بوسيله كدام انزيم كاتاليز مي شود؟(كارشناسي ارشد تغذيه 76)

الف هگزوكيناز                                          ب- 6-فسفوفروكتوكيناز                                                 ج-گليسرآلدئيد 3- فسفات دهيدروژناز           د-فسفوگليسرات كيناز

25- توليد كدام مولكول زير فقط در كبد انجام مي گيرد؟(كارشناسي ارشد تغذيه 77)

الف- گليكوژن      ب- اسيد گلوكورونيك        ج- اسيد             د- اسيد لاكتيك

26-آنزيم تجزيه كننده گليكوژن چه نام دارد؟(كارشناسي ارشد فيزيولوژي 77)

الف- هگزوكيناز                                                    ب- فسفوريلاز                                                      ج-گليكوژن سنتتاز                                                  د-پروتئين كيناز

27- استيل كوآ به چه فرم از ميتوكندري وارد سيتوپلاسم مي شود؟    كارشناسي ارشد ايمني شناسي و فيزيولوژي 77)

الف- پيرووات                  ب- لاكتات                      ج- مالات                 د-سيترات

28- كدام يك از تركيبات زير براي تبديل گلوكز به گليكوژن در كبد لازم است؟(كارشناسي ارشد تغذيه 77)

الف- CTP                   ب-TTP            ج-GTP         د-UTP

29- كدام يك از گزينه هاي زير غلط است؟(كارشناسي ارشد قارچ شناسي 74)

الف- راه گليكوليز در سيتوزول انجام مي شود.

ب- در سيكل كربس بيشتر از گليكوليز انرژي حاصل مي شود.

ج- ورود گلوكز به عضلات نياز به انسولين دارد.

د- ورودگلوكز به كبد نياز به انسولين دارد.

30- قند خون بوسيله گليكوژن عضلات تامين نمي شود زيرا در عضله آنزيم …….وجود ندارد؟(كارشناسي ارشد قارچ شناسي 74)

الف- فسفوگلوكوموتاز                                             ب- گلوكز 6-فسفاتاز

ج-شاخه شكن                                                                  د- گلوكوايزومراز

31- كدام آنزيم مسير گليكوليز بوسيله يون فلورايد مهار مي شود؟(كارشناسي ارشد سم شناسي 79)

الف- هگزوكيناز                ب-انولاز            ج-آلدولاز            د-پيرووات كيناز

32- بعلت كمبود يا فقدان كدام آنزيم مصرف باقلاي تازه يا بعضي داروهاي اكسيدان در بعضي افراد ايجاد هموليز مي كند؟(كارشناسي ارشد ايمني شناسي 74)

الف- فسفريلاز     ب- هگزوكيناز      ج-گلوكز6- فسفات دهيدروژناز           د-ترانس كتولاز

33- آنزيمي كه گلوكز 1- فسفات را به گلوكز 6-فسفات تبديل مي كند كدام است؟(كارشناسي ارشد ايمني شناسي 75)

الف- اپي مراز                  ب-موتاز          ج- ترانسفراز                       د-كيناز

34- براي تبديل G6P بهFru-1,6 bis-p كدامين زوج از آنزيمهاي زير لازم است؟ (كارشناسي ارشد ايمني شناسي 73)

الف- فسفوگلوكوموتاز و فسفاتاز

ب- فسفوگلوكوموتاز و آلدولاز

ج- فسفوگلوكوايزومراز و فسفوفروكتوكيناز

د- فسفوگلوكوموتاز و فسفوفروكتوكيناز

35-در ارتباط با گالاكتوز اور يا تمام موارد زير صحيح است بجز: (كارشناسي ارشد ايمني شناسي 76)

الف –غالبا بيماري ژنتيكي است.

ب- در اثر فقدان آنزيم گالاكتوكيناز ايجاد مي شود.

ج- فقدان آنزيم گالاكتوز1- فسفات اوريديل ترانسفراز

د-اختلالي در ديد چشم ايجاد نمي شود.

36- سوكسينات دهيدروژناز جهت فعاليت خود به كدام نوع كوآنزيم زير نياز دارد؟ (كارشناسي ارشد تغذيه هماتولوژي 77)

الف FAD                       ب-NAD                     ج-NADP                     د-TTP

37- متابوليسم گلوكز دركدام سلول زير به سيكل كربس منتهي نمي گردد؟(كارشناسي ارشد سم شناسي77)

الف-سلولهاي مغز  ب-سلولهاي عضلاني          ج- سلولهاي چربي د- گلبولهاي قرمز

38- اگر به محيطي كه مخمر در حال تخمير الكلي باشد اكسيژن وارد شود ازتوليد الكل كاسته خواهد شد زيرا:(كارشناسي ارشد ايمني شناسي 76)

الف- مقداري از اسيد پيروويك به گليسرول تبديل مي شود.

ب- مقداري از اسيد پيروويك به استيل كوانزيم آ تبديل مي شود.

ج- مقداري از اتانول به اسيد استيك تبديل مي شود.

د- اكسيژن آنزيم الكل دهيدروژناز را غير فعال مي كند.

39- كدام يك از آنزيمهاي زير در روده انسان وجود ندارد؟                    (كارشناسي‌ارشد ويروس‌شناسي74)

الف) بتاگالاكتوزيداز           ب) آلفا 1 و 4 گلوكوزيداز    ج) آلفا 1 و 6 گلوكوزيداز     د) بتا گلوكوزيداز

40- آنزيمي كه در واكنش تبديل اسيدفوماريك به اسيد ماليك شركت مي‌نمايد در كدام دسته از آنزيم‌ها قرار دارد؟                                                                                          (كارشناسي‌ارشد سم‌شناسي79)

الف) هيدرولاز                  ب) ليگاز                         ج) سنتتاز                        د) لياز

41- كدام آنزيم تبديل اسيد 3- فسفوگليسريك را به اسيد 2- فسفوگليسريك به عهده دارد؟

(كارشناسي‌ارشد سم‌شناسي74)

الف) انولاز                      ب) فسفوگليسروكيناز          ج) فسفوگليسروموتاز          د) فسفاتاز

42- واكنش مقابل توسط كدام يك از آنزيمهاي زير كاتاليز مي‌شود؟              (كارشناسي‌ارشد ايمني‌شناسي74)

الف) دكربوكسيلاز              ب) دزآميناز                     ج) انولاز                         د) دهيدروژناز

43- ارتباط با فسفريلاز كيناز جمله صحيح كدام است؟                                     (كارشناسي‌ارشد تغذيه75)

الف) با افزايش مقدار اپي‌نفرين به صورت غيرفعال در مي‌آيد.

ب) فسفريلاسيون سبب غيرفعال شدن آن مي‌شود.

ج) پروتئين كيناز و ATP باعث فعال شدن آن مي‌شود.

د) افزايش انسولين سبب فسفريلاسيون آن مي‌شود.

44- كدام ماده زير حاصل اكسيداسيون گلوكز بوده كه در بدن انسان به مقدار زياد ساخته شده و در دفع بسياري از مواد زايد دخالت دارد؟                                              (كارشناسي‌ارشد ژنتيك76)

الف) اسيد گلوكونيك          ب) اسيد گلوكورونيك        ج) گلوكونولاكتون             د) سوربيتول

45- انولاز جزء كدام گروه از آنزيمها است؟  (كارشناسي‌ارشد سم‌شناسي74)

الف) هيدرولازها                ب) ترانسفرازها                 ج) ليازها                         د) ليگازها

46- كدام گزينه از متابوليت‌هاي مشترك راه پنتوزفسفاتها و فتوسنتز است؟

(كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي1375)

الف) ريبولوز – 5 – فسفات                                      ب) ريبولوز- 1و5 – دي‌فسفات

ج) سدوهپتولوز – 1و7 – دي‌فسفات                           د) سوكسينات

47- كدام آنزيم، گليكوليز در مخمر(yeast) را كاتاليز مي‌كند؟        (كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي1374)

الف) اكونيتز aconitase     ب) انولز enolase      ج) فيومرز fumarase        د) لكتونز lactonase

48- در چرخه كوري، لاكتات:                                               (كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي1375)

الف) اكي‌والان‌هاي احيايي را به +NAD مي‌دهد.                        ب) اكي‌والان‌هاي احيايي را به NADH مي‌دهد.

ج) در كبد به پيروات تبديل مي‌شود.                            د) در عضله از پيروات تشكيل مي‌شود.

49- كدام آنزيم در چرخه كوري نقش دارد؟                              (كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي1374)

الف) پيروات كربوكسيلاز     ب) گلوكوكيناز                  ج) P – 6 – G دزئيدروژناز             د) لاكتات دزئيدروژناز

50- مسير پنتوزفسفات‌ها براي توليد كداميك مهم مي‌باشد؟           (كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي1374)

الف) +NAD                   ب) +NADP                  ج) +NADH,H               د) +NADPH,H

51- كدام آنزيم براي سنتزگليكوژن از فروكتوز لازم است؟                        (كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي1375)

الف) فسفوفروكتوكيناز         ب) فروكتوز 1و6 دي‌فسفاتاز             ج) گلوكز 6 فسفاتاز            د) گليكوژن فسفريلاز

52- كدام تركيب بعنوان منبع اتم‌هاي كربن در انجام گلوكو نئوژنز استفاده نمي‌شود؟

(كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي1374)

الف) آلانين                      ب) پالميتات                    ج) پيروات                       د) لاكتات

53- كدام گروه آنزيمي تنها در گلوكو نئوژنز شركت مي‌كنند (نه در گليكوليز)؟

(كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي1375)

الف) پيروات كربوكسيلاز، پيروات كيناز، فروكتوز 1 و6 دي‌فسفاتاز

ب) پيروات كربوكسيلاز، PEP كربوكسي كيناز، فروكتوز 1 و 6 دي‌فسفاتاز

ج) گلوكز 6 فسفاتاز، PEP كربوكسي كيناز، استيل CoA كربوكسيلاز

د) گلوكيناز، فروكتوكيناز، استيل CoA كربوكسيلاز

54- در هنگام ناشتا آنزيمي كه مسئول توليد گلوكز آزاد از كبد است كدام است؟

(كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي1375)

الف) گلوكاگن                                                       ب) گلوكز 6 فسفاتاز

ج) گلوكوكيناز                                                       د) گلوكز 6 فسفات دزهيدروژناز

56- در سيكل كربس، پيش‌ساز بلافصل آلفا ـ كتوگلوتارات كدام است؟

(كارشناسي‌ارشد مهندسي كشاورزي1374)

الف) ايزوسيترات               ب) اگزالواستات                ج) پيروات                       د) فومارات

57- در شكل زير X عبارتست از: (پزشكي79)

الف) اسيدلاكتيك               ب) اسيد پيروويك                         ج) گلوكز                        د) گلوكز – 6- فسفات

تستهای مربوط به متابولیسم قندها در آزمون جامع علوم پایه پزشکی:

1- تعداد مولكول ATP حاصل از تخمير يك مولكول گلوكز و تبديل آن به اسيدلاكتيك كدام است؟

(پزشكي79)

الف) 2                           ب) 4                             ج) 8                              د) 38

2- ذخيره گليكوژن عضلات بعلت فقدان كداميك از آنزيمهاي زير، نمي‌تواند كمبود قند خون را تأمين كند؟

(پزشكي80)

الف) فسفريلاز                  ب) پروتئين كيناز               ج) گلوكز 6 فسفاتاز            د) فسفريلاز كيناز

3- فقدان كداميك از آنزيمهاي زير باعث كاهش مقاومت جدار گلبول قرمز درمقابل مواد اكسيدان مي‌شود؟

(پزشكي80)

الف) گلوكز – 6 فسفاتاز                                          ب) گلوكز – 6 فسفات دهيدروژناز

ج) فسفوهگزوزايزومراز                                           د) فسفوگلوكوموتاز

4- در تنظيم راه گليكوليز كداميك از آنزيمهاي زير داراي نقش مهمتري مي‌باشد؟                      (پزشكي81)

الف) آلدولاز                                                         ب) فسفوفروكتوكيناز

ج) فسفوگليسرآلدئيد دهيدروژناز                                د) انولاز

5- گليكوژن ماهيچه‌اي به دليل فقدان كدام آنزيم در عضله، در تنظيم قند خون شركت نمي‌كند؟      (پزشكي81)

الف) گلوكز 6 – فسفاتاز      ب) شاخه شكن                ج) شاخه ساز                   د) گلوكوكيناز

6- اسيدلاكتيك مي‌تواند سوبستراي كداميك از راههاي متابوليسمي زير باشد؟                                        (پزشكي82)

الف) گليكوليز                   ب) سيكل كربس               ج) گليكونئوژنز                 د) گليكوژنز

7- در كداميك از سلولهاي زير اگر سيكل پنتوز انجام نشود غشاء سلول دچار اختلال مي‌شود؟       (پزشكي83)

الف) كبد                         ب) عضله                        ج) مغز                           د) گلبول قرمز

8- كداميك از كوآنزيمها در واكنش زير دخالت دارد؟ (پزشكي83)

الف) +NADH+H                       ب) +NAD                     ج) +NADPH+H           د) FAD

9- بعد از غذا كه غلظت گلوكز خون بالاست، فعاليت كدام آنزيم در كبد افزايش يافته و باعث برداشت بيشتر گلوكز مي‌گردد؟                                                                                                    (پزشكي83)

الف) لاكتات دهيدروژناز      ب) هگزوكيناز                  ج) فسفوفروكتوكيناز           د) گلوكوكيناز

10- كداميك از آنزيمهاي زير در چرخه كربس نقش تنظيم كننده دارد؟                                   (پزشكي83)

الف) اكونيتاز                    ب) فوماراز                      ج) سيترات سنتاز              د) سوكسينات اكسيداز

11- آنزيم فسفوفروكتوكيناز نقش تنظيم كنند‌گي در كداميك از راههاي متابوليسمي زير دارد؟         (پزشكي83)

الف) سيكل پنتوز               ب) گليكوليز                    ج) گليكونئوژنز                 د) سيكل كربس

12- متابوليسم گلوكز در كداميك از سلولهاي زير به سيكل كربس منتهي نمي‌شود؟                    (پزشكي 82)

الف) سلولهاي مغزي           ب) سلولهاي عضلاني         ج) گلبولهاي قرمز خون       د) سلولهاي كبدي

13-  حاصل از راه پنتوز فسفات براي انجام كداميك از گزينه‌هاي زير لازم است؟

(پزشكي 82)

الف) سنتز اسيدهاي چرب

ب) تبديل هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم (HMGCoA)A به موالونات

ج) تبديل ريبوز-1- فسفات به فسفوريبوزيل پيروفسفات

د) تشكيل دلتا آمينولوولينات

14- كدام آنزيم در مسير گليكوليز حضور دارد؟    (پزشكي 82)

الف) آلدولاز                     ب) ترانس آلدولاز                         ج) ترانس كتولاز               د) پيرووات دهيدروژناز

15- آنزيمي كه مشتق گالاكتوز را به مشتق گلوكز تبديل مي‌كند، چه نام دارد؟       (پزشكي 76)

الف) ليپاز                        ب) موتاز                        ج) اپي مراز                     د) ترانسفراز

16- كدام آنزيم در راه متابوليكي گليكوليز وجود ندارد؟                                                    (پزشكي 75)

الف) پيرووات كيناز                        ب) تريوز فسفات ايزومراز     ج) ترانس آلدولاز             د) فسفوفروكتوكيناز

تستهای مربوط به متابولیسم قندها در آزمون ورودی دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی::

4- كداميك از تركيبات زير سوبستراي گلوكونئوژنز نيستند؟                     (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 78)

الف) استيل كوآنزيم A        ب) اكثر اسيدهاي آمينه       ج) پيرووات                     د) لاكتات

5- گالاكتوزيميا (Galactosemia) بيماري ارثي در متابوليسم گالاكتوز، در اثر فقدان كدام آنزيم ناشي مي‌شود؟

(كارشناسي علوم آزمايشگاهي 76)

الف) گالاكتوز 1- فسفات يوريديل ترانسفراز                  ب) گالاكتوز 1- فسفاتاز

ج) گالاكتوكيناز                                                     د) يوريدين دي فسفات – گالاكتوز-4- اپي مراز

6- كدام ماده در بيماري ديابت شيرين پيشرفته درمان نشده محدود است؟    (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 74)

الف) اسيداگزالواستيك                                            ب) اسيد استواستيك

ج) اسيدبتاهيدروكسي بوتيريك                                  د) استيل كوآ

7- گلوكز 6- فسفات توسط كدام آنزيم به گلوكز تبديل مي‌گردد؟              (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 76)

الف) گلوكز اكسيداز                                               ب) گلوكز 6- فسفاتاز

ج) گلوكز 6- فسفات دهيدروژناز                               د) هگزوكيناز

8- از اكسيداسيون كامل هوازي يك ملكول پيرووات چند مولكول ATP حاصل مي‌شود.

(كارشناسي علوم آزمايشگاهي 78)

الف) 8                           ب) 12                           ج) 15                            د) 30

9- كدام آنزيم در ناشتايي باعث توليد گلوكز آزاد در كبد مي‌شود؟

(كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي 78)

الف) گلوكوكيناز                ب) گلوكوايزومراز                         ج) گلوكز6- فسفاتاز           د) هگزوكيناز

10- آنزيمي كه پيرووات را به استيل‌كوآ تبديل مي‌كند، چه نام دارد؟ (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 74)

الف) استيل كوآ سنتتاز         ب) استيل كوآكيناز             ج) پيرووات كربوكسيلاز      د) پيرووات دهيدروژناز

11- در اكسيداسيون كامل استيل كوآ در ميتوكندري چند مولكول اكسيژن مصرف مي‌شود؟

(كارشناسي علوم آزمايشگاهي 74)

الف) 2                           ب) 3                             ج) 4                              د) 5

12- كدام كوآنزيم در تبديل ساكسينات به فيومارات شركت دارد؟              (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 73)

الف) FAD                     ب) FMN                      ج) NAD                    د) NADP

13- در تبديل اسيدسوكسينيك به اسيدفوماريك كدام آنزيم دخالت دارد؟

(كارشناسي علوم آزمايشگاهي 65-66-69)

الف) سوكسينات دهيدروژناز                                     ب) سوكسينات هيدرولاز

ج) فوماريك دهيدروژناز                                          د) فوماريك هيدرولاز

14- كداميك، واسطه چرخش كربس نيست؟                                       (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 72)

الف) مالات                      ب) كتوسيترات                 ج) سوكسينات                  د) اكسالواستات

15- كداميك از تركيبات زير واسطه سيكل كربس نمي‌باشد؟                    (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 75)

الف) اگزالواستات             ب) سوكسينات                 ج) كتوسيترات                  د) مالات

16- كدام آنزيم در دوره كربس وجود ندارد؟                                       (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 65)

الف) اكونيتاز                    ب) ايزوسيترات دهيدروژناز             ج) مالات هيدروژناز           د) هگزوكيناز

17- كدام آنزيم در چرخه كربس وجود ندارد؟                              (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 68 و 69)

الف) سوكسينات تيوكيناز     ب) فيومراز                      ج) مالات دهيدروژناز         د) هگزوكيناز

18- در تست تحمل گلوكز كدام مورد زير صحيح است؟                         (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 64)

الف) گلوكز خون مويرگي بيش از گلوكز خون وريدي است.

ب) گلوكز خون وريدي بيش از گلوكز خون مويرگي است.

ج) گلوكز خون وريدي و مويرگي يكسان است.

د) گلوكز خون وريدي در نمونه يكساعته بيش از 220 ميلي‌گرم درصد است.

19- در تبديل اسيدسوكسينيك به اسيد فوماريك كدام آنزيم دخالت دارد؟     (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 65)

الف) سوكسينات تيوكيناز                                         ب) سوكسينات دهيدروژناز

ج) سوكسينات هيدروژناز                                         د) سوكسينات هيدرولاز

20- براي تبديل گلوكز6- فسفات به فروكتوز 1 و 6- دي فسفات كدام دو آنزيم لازمند؟

(كارشناسي علوم آزمايشگاهي 73)

الف) فسفوگلوكوايزومراز و فسفوفروكتوكيناز                  ب) فسفوگلوكوموتاز و فسفريلاز

ج) فسفوگلوكوموتاز و آلدولاز                                    د) فسفوگلوكوموتاز و فسفوفروكتوكيناز

21- كداميك از آنزيمهاي راه گليكوليز حساسيت بيشتري نسبت به مهار فلورايد دارند؟

(كارشناسي علوم آزمايشگاهي 75)

الف) هگزوكيناز                 ب) پيرووات كيناز                         ج) انولاز                         د) آلدولاز

22- در تبديل پيرووات به استيل كوآ، كدام كوآنزيم دخالت دارد؟              (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 76)

الف) اسيد فوليك               ب) پيريدوكسال                ج) NADPH                 د) FAD

23- كدام كوآنزيم در تبديل سوكسينات به فومارات شركت دارد؟              (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 76)

الف) FAD                     ب) FMN                      ج) NAD                    د) NADP

24- گلوكز 6- فسفاتاز در كدام بافت وجود ندارد؟                                 (كارشناسي علوم آزمايشگاهي76)

الف) جفت                      ب) طحال                        ج) كبد                           د) ماهيچه

25- در اكسيداسيون كامل استيل كوآ در ميتوكندري چند ملكول اكسيژن مصرف مي‌شود؟

(كارشناسي علوم آزمايشگاهي 75)

الف) 2                           ب) 3                             ج) 4                              د) 5

26- كداميك واسطه چرخه كربس نيست؟                                          (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 75)

الف) مالات                      ب) كتوسيترات                 ج) سوكسينات                  د) اگزالواستات

27- كدام آنزيم در چرخه كربس وجود ندارد؟                                     (كارشناسي علوم آزمايشگاهي 78)

الف) ايزوسيترات دهيدروژناز                                    ب) سوكسينات دهيدروژناز

ج) مالات دهيدروژناز                                             د) هگزوكيناز

3 پیام برای تستهای مبحث قندها

 1. محدثه گفت:

  سلام بسيار ممنون بابت سوالات

  واقعا ممنونم جناب

 2. حامدفرهادی زاده گفت:

  بسیارعالی است.سوالات رو بروزکنید.

 3. ابراهيم عذبي گفت:

  بسيارآلي بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *