بیوشیمی

بیوشیمی برای همه
کاتابولیسم آمینو اسیدها
نویسنده:
12 سپتامبر 10

مقالهی تحقیقی آقای حسین حسینی پزشکی بهمن 87 ….

متن کامل تحقیق

چکیده

پروتئینها به آمینو اسیدها تجزیه میشوند

پروتئینهای  موجود در رژیم غذایی در روده گوارش یافته ،آمینو اسیدهای  تولید می کنند که سراسر بدن انتقال می یابند. پروتئین های  سلولی با سرعت های  بسیار متفاوتی  یعنی از چند دقیقه تا تمام طول زندگی  موجود زنده  تجزیه میشوند.

اولین مرحله  در تجزیه آمینواسیدهای  حذف نیترون است

آمینو اسیدها مازاد به عنوان سوخت متابولیک  مورد استفاده قرار می گیرند  اولین مرحله از تجزیه آنها  حذف گروه های آلفا آمین از طریق ترانس آمینه شدن a-  کتواسید است. پیریدو کسال فسفات  کوآنزیمی  است که در تمام  آمینوترانسفرازهای وبسیاری از آنزیمهای  دیگری  که تغییر  وتبدیل آمینو اسیدها را کاتالیز می کنند وجود دارد گروه a- آمین  با a – کتوگلوتارات ترکیب شده  وگلوتانات تشکیل میدهد وکه این متابولیت هابوسیله گلوتامات  دهید روژناز به طور  اکسایشی دآمینه شده و  a-  کتو گلوتارات  تولید می کند پذیرنده  الکترون  در این واکنش  یا   است.

اتمهای کربن آمینو اسیدهای  تجزیه شده  به صورت  حد واسطهای  اصلی متابولیزی ظاهر می شود.

اتمهای کربن آمینو اسیدهای  تجزیه  شده به پیرووات استیل COa یا استو استات  یا یکی از حد واسطهای  چرخه  اسید سیتریک تبدیل میشوند بیشتر آمینو اسیدها  فقط گلوکوژتیک بود دو آمینو اسید صرفا کتوژتیک هستند و تعداد اندکی  نیز هم  کتوژنیک و هم گلوکوژنیک می باشند. آلانین ، سرین، سیستئن ، گلا یسین رته مونین وتریپتوفان به پیرووات  تجزیه  می شوند. آسپاراژین وآسپاراتات  به اگز الوستات  تبدیل می شوند a-  کتوگلوتارات نقطه ورود گلوتامات  و چهار آمینو اسدی است  که این چهار  آمینو اسید می توانند  به گلوتامات تبدیل شوند. سوکسینیل CoA تجزیه می شوند . لوسین  به استو استیل CoA  واستیلCoA تجزیه میشود  تجزیه  والین وایزولوسین شبیه لوسین است .مشتقات  a- کتواسیدی آنها  توسط آنزیمa-  کتو اسید دهیدروژناز موثر برکتو اسیدهای  شاخه دار  به طور اکسایشی دکر بوکسیله می گردند.

نقایص مادرزادی  متابولیسم  میتوانند  تجزیه آمینو اسید ها را مختل کنند

نقایص  موجود  در متابولیسم آمینو اسید ها به عنوان  منابع شناخت اولیه  در مرود ارتباط بین آسیب شناسی و بیوشیمی  عمل کردند اگر چه تعدادی  زیادی از نقایص روانی  درمتابولیسم آمینو اسید ها وجود دارد فنیل کتونوریا شناخته ترین آنهاست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *