بیوشیمی

بیوشیمی برای همه
کراتین فسفو کیناز(CPK)
16 مارس 10

محقق : ابوذر کرمی-علوم آزمایشگاهی

اين آنزيم بنام كراتين فسفوكيناز (CPK) نيز ناميده مي شود واكنش زير توسط اين آنزيم كاتاليز مي شود.

ADP + كراتين فسفات  + كراتين

اين آنزيم از راههاي مختلفي اندازه گيري مي شود. بطور مثال محصول واكنشي ADP را مي توان در واكنش آنزيمي پيروات كيناز كه در آن محصول واكنش «پيروات» آزاد مي گردد وارد نمود پيروات خود نيز قادرست به كمك آنزيم لاكتات دي هيدروژناز LDH به لاكتات تبديل گردد در اين واكنش كوآنزيم NADH به NAD+ تبديل مي گردد و از طريق تغيير جذب نوري در 340 نانومتر كه طول موج مناسب براي اندازه گيري NADH است فعاليت آنزيم كراتين كيناز اندازه گيري مي شود.

اين آنزيم به مقدار فراوان در قلب و عضلات و در مغز وجود دارد و به شكل ديمر مي باشد و از دو نوع پلي پپتيد بنامهاي B,M و يا مخلوطي از اين دو تشكيل شده است و بنابراين سه نوع ايزوآنزيم بوجود مي آيد كه بنامهاي MM, MB, BB ناميده مي شود، نوع BB اين آنزيم در مغز و همچنين در بافتهاي عصبي تيروئيد و كليه و امعاء وجود دارد. نوع MB آن در عضله قلب و ديافراگم موجود است و درعضلات مخطط يافت نمي شود نوع ايزوزيم MM در قلب و عضلات مخطط موجود است. در آزمايش الكتروفورز ايزوزيم BB بيشترين حركت را به سوي قطب آند دارد ايزوزيم BB بطور طبيعي در پلاسما موجود نيست.

فعاليت ايزوآنزيم MB در پلاسما دليل بر وقوع انفاركتوس ميوكارد است. در حاليكه ايزوزيم MM به مقدار زياد در تباهي سلولهاي عضلاني در پلاسما وارد مي شود. در اين مورد آنزيم آلدولاز كه بنام فروكتوز 1 و 6- دي فسفات آلدولاز ناميده مي شود نيز افزايش مي يابد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *